Regulamin szkoleń otwartych w formie stacjonarnej, on-line live oraz szkoleń hybrydowych organizowanych przez AmberTeam Testing

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.            Niniejszy Regulamin  określa warunki zgłoszenia oraz udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez AmberTeam Testing w formie stacjonarnej, on-line live oraz hybrydowej.

2.            Organizatorem szkoleń jest AmberTeam Testing, ul. Bellotiego 5/48, 01-022 Warszawa, zwany dalej ATT.

3.            Udział w szkoleniach wymaga zaakceptowania Regulaminu oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji szkolenia.

4.            Informacja o organizowanych szkoleniach przez ATT przekazywana jest potencjalnym zainteresowanym w formie:

  oferty publikowanej na stronie internetowej: https://www.amberteam.pl/szkolenia-3 zawierającej opis szkolenia wraz z datą i miejscem realizacji oraz ceną;

działań marketingowych 

5.                  Szczegółowe informacje na temat szkoleń organizowanych przez ATT można uzyskać poprzez kontakt mailowy - akademia@amberteam.pl lub kontakt telefoniczny - 798 017 012. 

 

§ 2 Zgłoszenia na szkolenia

 

1.    Uczestnikiem szkolenia jest osoba zgłoszona na szkolenie poprzez przesłanie elektronicznego zgłoszenia dostępnego na stronie https://www.amberteam.pl/ , zgłoszenie mailowe poprzez akademia@amberteam.pl lub zgłoszenie telefoniczne 798 017 012.

 

2.   Dokonanie zgłoszenia na szkolenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem, zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przeprowadzenia szkolenia oraz niniejszego regulaminu. 

 

3.   Podczas dokonywania zgłoszenia na szkolenie należy przekazać dane kontaktowe Uczestnika wraz z numerem telefonu oraz dane do wystawienia faktury po zakończeniu szkolenia. 

 

4.   Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone przez ATT za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 3 Organizacja i przebieg szkoleń

 

1.   Szkolenie otwarte organizowane przez ATT mogą mieć formę:

    szkolenia stacjonarnego

    szkolenia online live

    szkolenia hybrydowego

 

2.   Miejscem przeprowadzania szkoleń stacjonarnych jest biuro ATT przy ul. Puławskiej 176/178, 02-670 Warszawa.

 

3.   W przypadku udziału w szkoleniu online live, Uczestnik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie komputer z łączem internetowym umożliwiającym udział w szkoleniu. Przed rozpoczęciem szkolenia Uczestnik otrzyma od ATT drogą mailową link (zaproszenie) do platformy Zoom, za pośrednictwem której przeprowadzane jest szkolenie. 

 

4.   Poprzez szkolenie hybrydowe należy rozumieć szkolenie organizowane jednocześnie w formie stacjonarnej oraz online live. Uczestnik przed rozpoczęciem szkolenia wybiera formę udziału w szkoleniu. Uczestnik, który zdecyduje się na udział w szkoleniu on-line ma obowiązek przygotować komputer oraz łącze internetowe. 

 

5.            Szkolenia organizowane przez ATT rozpoczynają się o godzinie 9.00, trwają 8 godzin - do godz. 17:00. W trakcie szkolenia przewidziana jest przerwa obiadowa oraz przerwy kawowe. 

 

6.            AmberTeam Testing na 10 dni przed planowaną datą szkolenia wysyła pocztą elektroniczną do wszystkich zgłoszonych osób prośbę o potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami o szkoleniu. Osoby zgłoszone na szkolenie hybrydowe zobowiązane są do potwierdzenia formy udziału w szkoleniu w ciągu 3 dni roboczych. Jeżeli potwierdzenie nie dotrze w ustalonym terminie może spowodować to opóźnienie w przesyłce materiałów szkoleniowych. 

 

7.            W ramach udziału w szkoleniu Uczestnik otrzymuje:

    drukowane materiały szkoleniowe,

    dwumiesięczny dostęp do platformy szkoleniowej zawierającej zapis wideo ze szkolenia oraz pytania powtórkowe przed egzaminem (obowiązuje w przypadku szkolenia online live oraz szkolenia hybrydowego)

    konsultacje z Trenerem

    darmowe drugie podejście do egzaminu, do 2 terminu egzaminu należy podejść w ciągu 3 miesięcy od kursu. Pierwsze podejście jest pełnopłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

 

8.            ATT zastrzega sobie możliwość zmiany trenera przy zachowaniu poziomu merytorycznego i zakresu programowego szkolenia.

 

9.            ATT zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników lub z innych przyczyn losowych  na 5 dni roboczych przed terminem szkolenia. ATT niezwłocznie poinformuje, o tym fakcie każdego z uczestników oraz zaproponuje kolejne dostępne terminy szkolenia.

 

§ 3 Rezygnacja ze szkolenia

 

1.   Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w szkoleniu przed potwierdzeniem udziału w Szkoleniu bez obowiązku ponoszenia kosztów szkolenia.

2.   W przypadku rezygnacji po potwierdzeniu uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik lub zgłaszająca go firma jest zobowiązany do poniesienia 100 % kosztów uczestnictwa w szkoleniu, z zastrzeżeniem poniższych przepisów.

3.   W przypadku zgłoszenia do udziału w Szkoleniu kilku Uczestników, osoba dokonująca zgłoszenia zobowiązana jest wyraźnie wskazać, którego lub których z Uczestników dotyczy rezygnacja.

4.   Rezygnację należy przesłać na adres poczty elektronicznej na który nastąpiło zgłoszenie udziału w szkoleniu.

 

§ 4 Warunki płatności

 

1.   Koszt uczestnictwa podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.

2.   Wszystkie ceny podawane w ofercie szkoleń są cenami netto do których doliczany jest 23% VAT.  W przypadku przedsiębiorców zwolnionych z VAT niezbędne jest wypełnienie stosownego oświadczenia.

3.   Faktura pro forma może zostać wystawiona na prośbę Uczestnika szkolenia. Prośbę o wystawienie faktury pro forma należy zgłosić drogą mailową do ATT na adres akademia@amberteam.pl

4.   Po zrealizowaniu szkolenia zostanie wystawiona faktura VAT przesłana na adres e-mail Uczestnika lub inny wcześniej wskazany adres e-mail.

§ 5 Materiały szkoleniowe

 

1.   W skład materiałów wchodzi segregator z drukowanymi materiałami szkoleniowymi, niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia. Uczestnicy szkolenia stacjonarnego otrzymują go w chwili rozpoczęcia szkolenia. Do uczestników szkolenia online live materiały szkoleniowe wysyłane są przed rozpoczęciem szkolenia na wcześniej ustalony adres.

2.   Materiały szkoleniowe przekazywane Uczestnikom szkolenia chronione są prawem autorskim. Kopiowanie i upowszechnianie ich w celach komercyjnych jest zabronione.

3.   Uczestnicy zobowiązani się do zabezpieczenia materiałów przed dostępem przed osobami trzecimi. Uczestnikom nie wolno udostępniać przekazanych materiałów szkoleniowych osobom trzecim, nie uczestniczącym w szkoleniu.

 

Wróć do zapisów na egzamin